ที่ตั้ง

<< โรงพยาบาลหัวไทร ตั้งอยู่เลขที่ 16 ม.4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170 Facebook = โรงพยาบาลหัวไทร website = http://www.huasaihospital.org/web2012/index.php>>

เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อตามมาตฐาน ผู้รับบริการ 
ผู้ให้บริการ ผู้มาเยือน และสิ่งแวดล้อมปลอดภัย
เป้าหมายหลัก
  1. ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการและผู้มาเยือนมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล
     2. บุคลากรผู้ให้บริการทุกคนมีความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
     3. สิงแวดล้อมไม่เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคและไม่แพร่กระจายเชื้อสู่ชุมชน

ระบบการเฝ้าระวัง
                    Hospital wide surveillance  + Target surveillance


คณะกรรมการ
..............................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น